• Aloxxi - Chroma

  Chroma 6N - Aloxxi's Favorite

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8NN - The Last Risotto

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4N - Espresso Yourself

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5N - Arrividerci Roots!

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7N - Georgio's Folly

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NN Star-Crossed Lovers

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9N - Roman Goddess

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 4NN - My Caramella

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 2N - Date night at Harry's

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5NN - Gondola With The Wind

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 1N - Intrigue on the spanish steps

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 3N - A brunette for Casanova

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NA - Galileo's Glaze

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7NT - Fortuna at the Forum

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9A - Women are from Venice

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 7A - Tartufo Temptation

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8A - Sensuous Signorina

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9NN - Ponte Vecchio's Jewel

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5A - Full of Bologna

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 8N - Mezzaluna

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 10P - Romance on the Rialto

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 9P - Taste of Torino

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 5NT - Cioccolato Gelato

  $14.99
 • Aloxxi - Chroma

  Chroma 6AA - Truffle of Fun

  $14.99